Regulamin biegu

 I. Organizator

1.Organizatorem Maratonu jest : Klub Biegacza „Goch” Bytów ul . Adama Mickiewicza 13              77-100 Bytów tel. 501 401 340, e-mail:maratonczyk@wp.pl, www.klubbiegaczagoch.pl

2. Impreza odbywa się we współpracy z: Bytowskim Centrum Kultury,Urzędem Gminy Bytów, Starostwem Powiatu Bytowskiego, Spółką Basenowo- Rekreacyjną „Nimfa”.  .

II. Termin i miejsce

 1. Maraton odbędzie się w dniu 02.09.2017 roku wokół bytowskiego Zamku -Bytów ul. Zamkowa.
 2. Start odbędzie się o godzinie 10:00. Zawodnicy muszą się zgłosić na start o godz. 9:45.
 3. Długość trasy: 42,195km. Trasa  nie posiada atest PZLA.
 4. Dokładna trasa biegu zostanie ogłoszona na stronie internetowej:  www.klubbiegaczagoch.pl

III. Cele

 1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 3. Promocja Bytowa jako miasta przyjaznego dla biegaczy.
 4. Umożliwienie biegaczom współzawodnictwa.

IV. Punkty odżywiania

Punkty odżywiania będą znajdowały się co około 700 metrów i będą zaopatrzone w wodę, napój izotoniczny, banany, herbata, drożdżówki , biszkopty,coca cola lub pepsi, piwo bezalkoholowe .

V. Uczestnictwo

 1. Prawo startu w biegu mają osoby, które do dnia 02.09.2017 roku ukończą 18 lat.
 2. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu 02.09.2017 r. (sobota) w godz. 8:00 – 9:45.
 3. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 4. Uczestników biegu obowiązują przepisy PZLA, IAAF oraz niniejszy regulamin.

VI. Zgłoszenia

 1. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie internetowejhttp://www.biegibytow.pl/biegibytow/    do 14.08.2017 lub do wyczerpania limitu.
 2. Organizator wyznacza limit 50 zawodników.O możliwości uczestnictwa w impreziedecyduje kolejność wpłat. Decyzja ta jest związana z ograniczeniami trasy biegu.Nie dotyczy zawodników Klubu Biegacza „Goch” Bytów.
 3.  Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeżeli zostanie wypełniony formularz zgłoszeniowy i zaksięgowana zostanie wpłata z tytułu opłaty startowej.
 4. Zgłoszeni zawodnicy zostaną umieszczeni na liście startowej z przyznanymi numerami startowymi po wniesieniu i zaksięgowaniu opłaty.
 5. W ramach opłaty startowej uczestnik nabywa: pakiet startowy, napoje na trasie, po biegu na mecie  i posiłek .
 6. Pakiet startowy  zawiera m.in.: numer startowy z chipem i agrafki, koszulkę biegową, kubek pamiątkowy, napój izotoniczny i baton energetyczny.
 7. Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.

VII. Opłaty

 1. Zawodnik dokonuje opłaty startowej przelewem na konto Organizatora Nr 64 1240 3783 1111 0010 2529 4267  ( Bank Polska Kasa Opieki S.A) po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. W tytule przelewu bankowego należy wpisać Maraton wokół Zamku, imię, nazwisko, rok urodzenia oraz adres uczestnika, którego opłata startowa dotyczy.
 2. Wpłaty gotówkowe nie będą przyjmowane.
 3. Opłata startowa wynosi: 100 zł.
 4. Za datę wniesienia opłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek organizatora.
 5. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

VIII. Klasyfikacje

 1. W Maratonie wokół Zamku, będzie prowadzona klasyfikacja generalna kobiet i klasyfikacja generalna mężczyzn
 2. Nie będzie klasyfikacji wiekowej kobiet i mężczyzn.

IX. Klasyfikacje dodatkowe

Prowadzona będzie dodatkowo klasyfikacja generalna kobiet i klasyfikacja generalna mężczyzn w ramach Klubu Biegacza „Goch” Bytów .

X. Nagrody

 1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymują na mecie pamiątkowe imienne statuetki.
 2. Wśród wszystkich zawodników, którzy ukończą bieg zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe.
 3. Zwycięzcy biegu otrzymają puchary:

• w klasyfikacji mężczyzn: I, II, III miejsce.

• w klasyfikacji kobiet: I, II, III miejsce.

• w klasyfikacji Klubu Biegacza „Goch” Bytów mężczyzn: I, II, III miejsce.

• w klasyfikacji Klubu Biegacza „Goch” kobiet: I, II, III miejsce.

XI. Noclegi

1.Noclegi w hotelu „Dom Sportowca” ul. Mickiewicza 13, tel. 59-822-26 -10 lub 725 128 755 czynny całą dobę– cena: pokój 1- osobowy 48 zł ,pokój 2 – osobowy 71 zł, pokój 3-osobowy 83 zł

2.Noclegi w hotelu „Zamek” ul. Zamkowa – cena : pokój 1 –osobowy 110 zł z śniadaniem, pokój 2-osobowy 220 zł z śniadaniem.tel.: (+48) 59 822 20 94, 500 455 671e-mail: kontakt@hotelwzamku.pl

3. Rezerwacja noclegów we własnym zakresie

XII. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach: organizacji, wyłonienia zwycięzców biegu, przyznania nagród i promocji imprezy.

2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1182 i 1662 oraz 2015r. poz. 1309).

3. Przetwarzanie i wykorzystanie danych, o którym mowa w punkcie XI.1. obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu.

4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Maratonie.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.
 2. Umieszczanie materiałów reklamowych na elementach infrastruktury biegu (np. płoty, bramy itp.) jest wyłącznym prawem Organizatora i w szczególności jest zarezerwowane dla oficjalnych sponsorów / partnerów biegu. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek nośników reklamowych na trasie biegu oraz na terenie wykorzystywanym do organizacji biegu (np. strefa mety) bez zgody Organizatora.
 3. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi Maratonu wokół Zamku.
 4. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Regulamin Zatwierdził Zarząd Klubu Biegacza „Goch” Bytów